QSV (Qualitätssicherungsvereinbarung)

KSA (Kvalitetssikringsaftale)

QAA (Quality Assurance Agreement)

QSV (Qualitätssicherungsvereinbarung), mehr Infos (deutsch): -> https://rel.austrian-optic-technologies.at/content/files/Qualitaetsvereinbarungen_DE.pdf

KSA (Kvalitetssikringsaftale), mere info (dansk): -> https://rel.austrian-optic-technologies.at/content/files/Qualitaetsvereinbarungen_DA.pdf

QAA (Quality Assurance Agreement), find more information (englisch): -> https://rel.austrian-optic-technologies.at/content/files/Qualitaetsvereinbarungen_EN.pdf#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=379#!trpen#Consent Management Platform by Real Cookie Banner#!trpst#/trp-gettext#!trpen#